SIIR BESS

 

     Yerli rklarmzn besi kabiliyeti düüktür. Yerli rk srlarmz kültür rklaryla melezlersek daha iyi sonuç alrz. arole gibi etçi rklar , Holstein ve Montofon gibi rklarn melezlenmesinden elde edilen yavrularn et tutma kabiliyetleri fazladr. Besiye alnan srlar kapal ahrlarda, açk sistem ahrlarda yada merada beslenebilir. Genç hayvanlar yallara göre daha iyi besi tutarlar. Kültür rklar; 1-1.5 yanda, yerli rklar 2 yanda besiye alnmaldr.

     Erkek hayvanlar, enenmi ve dii hayvanlara göre daha iyi beslenirler. Genellikle derin, geni, uzun gövdeli, ksa boyunlu, küçük bal geni ve düz srtl ve uzun sarl hayvanlar besi için uygundur. Buna karlk, hastalk dnda zayf kalm hayvanlarda besi için tercih edilebilir. Besiye alacamz hayvanlarn rk, ya, cinsiyet ve arlk yönünden ayn özellikte olmas yapacamz beside bize kolaylklar salar. Ayrca besiye alnacak hayvanlar satn alndktan sonra 7-10 gün baka yerde tecrit edilmeli, iç ve d parazit yönünden mücadelenin yan sra alama, koruyucu tedavilere de önem verilmeli ve bir veteriner hekimin yardmna bavurulmaldr. Ahra alnan hayvanlarn bireysel özelliklerini takip edebilmek için her birine kulak numaras taklmas, her birine ait verim kayt defteri tutulmas uygun olur. Bu kayt defterinde hayvann salk durumu, iletmeye geldiinde arl, besi süresince göstermi olduu arlk art gibi bilgiler yer almaldr. Böylece hayvanlar daha iyi tanr gerekli ilemlerde daha baarl olabiliriz. Besiye alnan hayvanlar belli periyotlarda örnein ayda bir arlklarn ölçmeliyiz böylece besi tutmayanlar ayrt ederek bo yere besleme önlenmi olur.

 

BESLEME

 

     Hayvan beslemeye balarken yeme altrmak gerekir. Bu amaçla konsantre yemden azar azar arttrarak verilmelidir. Canl arln % 2-2,5 orannda kuru madde karl yem tüketmesi (kaba yem+fabrika yemi) gerekmektedir. Yem miktar ve yemin ne kadar kaba ne kadar kesif olaca besi dönemine göre deiir. Pratik olarak besi banda % 70 kaba , % 30 kesif yem, daha sonralar % 30 kaba, % 70 kesif yem, semirtme döneminde % 10-15 kaba, % 85-90 kesif yem verilmesi gerekir. Ya pancar posas kullanlyorsa canl arln % 5’ini geçmemelidir.

     Besi hayvan 120 günden daha az sürede taze yem veya kesif yemle besleniyorsa, buna ksa süreli besi denir. Besleme süresi 120-220 gün arasnda olursa buna orta süreli besi denir. Besleme süresi 220 günü geçerse buna da uzun süreli besi denir.

     Besiye balarken ne kadar süre de besi yaplaca kararlatrlp ona göre besiye balanmaldr. Besi sonunda süreyi uzatp kar azaltlmamaldr.

     Hayvann her 100 kilo canl arl için 1,5-2 kilo taze veya kesif yem verilir bu tür yemlemeye tam yemleme de denir. Bu tür yemlemeye balarken hayvanlar yeme yava yava altrlmaldr.10 gün sonra artk günlük yiyebilecekleri kadar bu yemden verilir. Böyle bir beside hayvann önünde devaml yem bulunur. Bu uygulamada ilk günlerde yem çok tüketiliyor gibi görünse de sonradan hayvan ihtiyac kadar yem tüketir ve böylece hayvanlar çabucak et tutar.

     Hayvanlar kesim çana geldikleri zaman et fiyatlar istenilen seviyede deil ise hayvanlarn besi durumlarn muhafaza etmek için kstl besleme uygulamadr. Sr bana 1-3 kilo taze veya kesif yem verilir.

     Yemleme; Günde 2-3 kez yemleme yaplr.lk yemleme sabah erken, son yemleme ise karanlk çökmeden yaplmaldr. Üç yemleme yaplacaksa ikincisi öle üzeri yaplmaldr.

     Hayvan beslemede çok önemli yem silajdr. Silaj ve dier hasl bitkilerin silajlar da kullanlabilir.

     Geni arazisi bulunmayan yetitiriciler kesif yemin kaba yemden daha ucuz olduu durumlarda kesif yem besisi uygulayabilirler. Bu tip beslemede bütün besi süresince yemlemede hayvanlara 1 kg. civarnda kuru ot yan sra sadece kesif yem verilebilir. 

Hububat, Msr, Soya

Yesin Hayvann DOYA DOYA..