KANATLI (Kümes Hayvanlar) YEMLEME PROGRAMI

 

BROLER (ET TAVUU) YETTRCL

     Yemin ete dönüüm orannn çok uygun olmas nedeniyle protein talebini karlamada tavuk ürünleri, krmz et ve süt mamulleri gibi protein kaynaklarndan daha çok tercih edilmektedir.Tavukçuluk hayvansal proteinin en kolay ve ucuz salanabilecei üretim koludur.

     Yllk tavuk eti tüketimimiz de kii bana  14 kg dr.Etlik piliçte 1 kg canl arlk için tüketilen yem 2 kg n altna dümütür.Görüldüü gibi sektör, büyük geliim içerisindedir ve iletmecisine iyi kazandrmaktadr.

KÜMES YERNN SEÇM :

     Kümesin yaplaca yerde yol, su, elektrik bulunmaldr.Ayrca kümes; dier altyap imkanlarna sahip ve insan yerleim merkezlerinden mümkün olduunca da uzak olmaldr.En yakn çiftlik mesafesi 400 metreden az olmamal, bulunduu çevrede, hava akmn engelleyecek aaçlar, duvar vs. yer almamaldr.     

KÜMES ISISI, RUTUBET, ALTLIIN DURUMU LE YEM VE SU HJYEN :

     lk günlerde civcivleri büyütme çemberleri kullanlmaldr.Ancak infrared (kzlötesi) lamba 250 wattlk ve büyütme çemberi de 35-45 cm yüksekliinde olmaldr.Çemberde her 25 civciv için 10 cm uzunlukta bir yemlik ve her 50 civciv için de 4 litrelik kavanoz tipi bir civciv suluu yeterlidir.

     Kümes içi aydnlatma gün uzunluuna göre deimektedir.Broiler sürüler için günde 23-24 saat aydnlatma yaplmaldr.

     Civcivler için scaklk deerleri :

·         1-2. Günler ....... 31-33 °C       

·         3-4. Günler ....... 30-32 °C       

·         5-7. Günler ....... 29-32 °C       

·         2. Hafta ............. 27-30 °C       

·         4. Hafta ............. 24-26 °C      

       Dönem sonuna kadar da 18-21 °C ye indirilebilir. Broilerlerin hareket alanlar dar olduundan hayvann 2 metrelik alan içinde yemlie ve sulua kolaylkla ulamas gerekir. Bu nedenle yemlikler ve suluklar kümes içinde eit  olarak datlmal, bunlarn temiz ve hijyenik artlara uygun olmasna dikkat edilmelidir. Kümes skk olmamaldr.                

     1 haftalk civcivlerin (100 civciv) günlük su ihtiyac 2 litre kadardr.Su ihtiyac her hafta yaklak olarak 2 litreden biraz fazla artar ve 10 haftalk tavuklarn (100 adet) günlük su gereksinimi 20-21 litreye ular.                                                                                      

     Yetikin tavuklarn (100 adet) günlük su ihtiyac ise 23-24 litre kadardr. 2 haftala kadar (100 adet) civcivlere günde toplam 10 litre, 3-6 haftalklara toplam 30 litre, 7-12 haftalklara toplam 60 litre,yetikinlere her tavuk için günde 250 ml. su içebilecekleri kaplar konulmaldr.

     Kümes rutubetinin % 60-65 olmas istenmektedir. Bu deerlere azami dikkat edilmelidir. Aksi taktirde, yem tüketimi ve yemden yararlanma dümektedir. Kümesin havalandrlmas; hayvanlarn oksijen ihtiyaçlarnn karlanmas, kümeste oluan ve biriken gazlarn, fazla snn ve rutubetin uzaklatrlmas için gerekli bir ilemdir. Yaz aylarnda ka oranla 5-6 misli hava salanmaldr.

     Scak, rutubetli ve iyi havalanmayan kümeslerde görülen hastalk hallerinde en çok rastlanan klinik belirti ishaldir.Bu da altln sürekli slak kalmasn salayarak rutubeti artrr ve ortamn s dengesini bozar.Bütün bunlarn sonucu olarak; kümesteki metan gaz ve amonyak miktarnda  yükselme olur.Unutulmamas gereken bir özellik de amonyak kokusuna kar tavuklarn insanlardan çok daha fazla duyarl olmasdr. Kümese girildiinde kümes içi amonyak younluu 50 ppm olduu zaman ancak koku hissedilebilir.Oysa, kümeste hissedilmeyen amonyak konsantrasyonunun 20 ppm olmas bile tavuklar için zararldr.Bu nedenle, altlk durumunu saptamak için dizler üzerine çöküp, elleri yere koyarak zemine yaklalmal, sonra altln üst ksm kaldrlarak ve 19-20 cm mesafeden altlk koklanmaldr.

BROLERLERDE STRES

     Broiler yetitiriciliinde stres; büyük sorunlara yol açarak, genelde verim düüklükleri ile neticelenir. Balca karlalan stres çeitleri; korku stresi ve s stresidir. Korku stresi, nakil, alamalar ve buna benzer ani gürültüye yol açan ve korkuya neden olan olaylar sonucu meydana gelir. Hayvanda itah ve yemden yararlanma azalr. Ayrca hzl nefes alp verme sonucunda da havadaki mikroplar, akcierlere girerek hastala neden olurlar. Is stresi ise; kümes içi snn yükselmesi sonucu oluur. Is stresine giren hayvanda gelime yavalar, tüylenme gecikir, kemik geliiminde bozulmalar görülür ve hastalklara kar direnç düer. Sonuçta da birçok hastalklara zemin hazrlanm olur.Gereken tedbirler önceden alnmaldr.

                                                                                                 · Kanatllarn Kümes çi Is Gereksinimleri

Kanatl hayvan  türü,  ya, tipi

Optimal Is  (°C)

Maksimal Is (°C)

Minimal Is(°C)

Yetikin Yumurta Tavuu

24-27

30

4

Broiler civciv (0-4 hafta)

24

30

24

Hindi Palaz

24

27

21

Hindi Yetikin

18

27

10

 

ETLK CVCV BALANGIÇ YEM (1.DÖNEM)

     Broiler civcivlerin 2. günden 10. günün sonuna kadar ihtiyaçlarn karlamak amacyla hazrlanan Etlik Civciv Balangç Yemi, en az % 24 ham protein ve 3200 k.cal/kg. metabolik enerji içermektedir.

     Yemi ete dönütürme orannn yükseklii yannda bu yem civcivlerin ilk devredeki hassasiyetleri göz önüne alnarak vitamin, mineral ve koruyucularla (antikoksidiyal vb.) çok hassas bir oranda dengelenmitir.

ETLK CVCV YEM (2.DÖNEM)

     Etlik civcivlere 11-21. günler aras, yüksek protein ve enerji içeren, antikoksidiyal yem katks ve büyütme faktörleri ile takviye edilmi Etlik Civciv Yemi yedirilmelidir. 21.günden itibaren Etlik Piliç Yemine geçilmelidir.

 ETLK PLÇ YEM

     Etlik piliçler; 4. haftadan itibaren kesimden 1 hafta öncesine kadar Etlik Piliç Yemi ile beslenmelidir. Bu yem etlik piliçlerde, hzl bir gelime salayacak ekilde tüm besin maddelerince dengelenmi, zengin içerikli, yüksek enerjili bir yemdir. Kesimden 1 hafta öncesine kadar verilmesi gereken bu yemle ete dönüüm oran istenilen en yüksek seviyede olup, abdominal (karn içi) ya gibi istenmeyen karkas özellikleri gereksiz enerji israf önlenmek suretiyle en alt seviyede elde edilir.

ETLK PLÇ BTRME YEM

  Etlik piliçlere kesimden önceki bir hafta boyunca verilmesi gereken bu yemin, etlik piliç yemine göre protein deeri düük, enerji deeri ayn oranlardadr. Etlik Piliç Bitirme Yeminde balk unu en alt seviyede veya hiç kullanlmayarak talebe uygun olarak,ilaç kalntlarndan temizlenerek, kokusuz bir et üretimine imkan vermektedir.

 


YUMURTA TAVUU YETTRCL

YUMURTA CVCV YEM

     Bu yem; yumurta verimi yönünden gelitirilmi ticari amaçl hibrit civcivlere, yumurtadan  çklarndan, 6.haftann sonuna kadar yedirilmesi gerekmektedir. Civcivlerin bu devrede beslenme ve bakm; gelecekteki yumurta  verimlerini ve kondisyonlarn etkileyen çok önemli bir

faktördür.Bu nedenle Yumurta Civciv Yemi, besin maddeleri, vitamin, mineral ve koruyucu ilaçlarla çok iyi dengelenmi olup, serbest yemlenen civcivlerde, dier çevre artlar da en uygun (optimum) olduunda istenilen sonuçlar mutlaka alnmaldr.  

PLÇ (YUMURTA TP) BÜYÜTME YEM

     Ticari amaçla yetitirilen yumurtac piliçlerin 7. haftann bandan itibaren 12. haftann sonuna kadar beslenmesinde tercih edilmelidir. Hilvan Piliç Büyütme Yemi, büyüme devresi için gerekli protein, enerji, vitamin, mineral ve antikoksidiyal gibi koruyucular en uygun düzeylerde içermektedir.

PLÇ (YUMURTA TP) GELTRME YEM

Yumurtac piliçlerin 13. haftadan itibaren yumurta dönemine kadar beslenmesinde Piliç Gelitirme Yemi kullanlmaldr.Yani, yumurta iaretleri belirinceye kadar yedirilmelidir. Büyüme ve gelitirme dönemlerinde, canl arlk kontrolü yaplmal, hibritlerin kataloglarndaki büyüme hzna uygun gelimeleri salanmal, gerekirse kontrollü yemleme yaplmaldr.Piliçler erken yumurtlamaya zorlanmamaldr.

     Ticari amaçl yumurta tavuklarnda, beklenen en yüksek verim ve kâr seviyesine ulamak, iyi bir rk, iyi bakm ve besleme, uygun çevre artlar gibi etkenlerle beraber, hayvann gelime dönemlerinde ihtiyaçlarna cevap verebilecek dengeli olarak hazrlanm yemler ile iyi bir besleme program uygulamakla mümkündür.

ÖNER : Yumurta tavuklarnn gelime dönemlerinde uygulanacak yemleme programnda,

                 hayvann, hafta yana göre yemi seçmekten ziyade, sk sk yaplacak kontrol

                 tartmlarndaki ortalama vücut arlklarna göre yem seçimine gitmek üphesiz

                 yemleme programn daha baarl klacaktr.

1.DÖNEM YUMURTA TAVUK YEM :

     Yumurtlamaya balayan yumurtac tavuklarn 40. haftann bana kadar olan dönemde ki beslenmesinde tercih edilmesi gereken bir yem

      çeididir.1.dönem Yumurta yemi ile verim,kalite ve yumurta irilii bakmndan çok iyi sonuç elde edilir.

2.DÖNEM YUMURTA TAVUK YEM :

     Bu yem tavuklarn 40.haftadan sonraki dönemlerinde yüksek yumurta verimi elde etmek için kullanlr.Tavuklar kesime gidinceye kadar kullanlr.Elde edilen yumurtalarn albenisi yüksek olur.

1.DÖNEM KAFES TAVUU YUMURTA YEM :

     Kafeste yetitirilen yumurta tavuklarnn, 40. haftann bandan sonraki yüksek verim dönemlerinde, dengeli olarak beslenmesi amacyla yedirilen bu yem, gerekli koruyucu ilaçlar ile beraber protein, enerji oranlar ve vitamin-mineral katklar hassas olarak ayarland için kafes yorgunluu stresini en aza indirir.

     Yüksek verimli yumurta tavuklarnn artan verimlerine paralel olarak besleyici madde ihtiyaçlar da artm olduundan 1.Dönem Kafes Tavuu Yemleri, yumurta tavuklarnn artan besin ihtiyaçlarn karlayacak ekilde hazrlanmaktadr.

2.DÖNEM KAFES TAVUU YUMURTA YEM :

     Yumurta tavuklarnn 40. haftadan itibaren, 2. verim dönemine geçmi olanlar için hazrlanm bir yem çeididir.


 

 HLVAN YEM’N

KANATLI YETTRCLERNE TAVSYELER

 1.  Civciv seçiminde; gelime hz yüksek, ölüm oran düük, kaltsal kusuru olmayan, yemi  ete dönütürme oran iyi, yumurtac ise yumurta verimi ideal soylardan olmasna dikkat  ediniz.

 2.  Civcivler gelmeden önce, kümeslerde ; Tüm ekipmanlar ykaynz, temizlik yapnz, hassas bir ekilde dezenfekte ediniz, badana  yapnz, en

      az 5 cm. tala vb. seriniz, stma ve aydnlatmay hazr hale getiriniz, suluk ve yemlikleri yeteri kadar yerletiriniz.

 3.  Civciv kümese konulduunda kümes ssnn 35 ºC olmasn temin ediniz. Dereceyi  tavuun srt seviyesinde ölçünüz.

 4.  Kafeste beslenen civcivler için rutubeti % 40’a ayarlaynz.

 5.  Kümes içinde amonyak gaz, 53 ppm/m³ olan üst snr geçmemelidir. Havadaki 60  ppm/m³ amonyak gaz hissedilebilir.Bu sebeple kümes içi

       havalandrmaya önem veriniz.

 5.  Yeni gelen civcivlere önce su veriniz.

 6.  Aydnlatmay metrekareye 2,5 watt olacak ekilde salaynz.

 7.  Kümese fazla sayda civciv konulduunda ölüm oran artar.-

  •  0-8.   hafta metrekareye ® 15-21 civciv
  •  8-18. hafta metrekareye ®   7-10 piliç olmasn salaynz.

 8.  Civcivlerin irili ufakl olmamasna özen gösteriniz.

 9.  Kümeslere kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyiniz.

10. Yemlikler bo brakmaynz, tüketimi kontrol ediniz. Yemlik mesafesinin;

  •   0-8   hafta 5 cm,
  •  8-18  hafta 10 cm olmasn salaynz. 

11. Civcivlerde, kanibalizmi önlemede en etkin yolun gaga kesimi olduunu unutmaynz.

12. Yem depolama yerlerinin mutlaka hayvanlardan ayr, güne görmeyen, serin ve rutubetsiz ortamlar olmasna dikkat ediniz. Yem depolarn en

      az 15 günde bir temizleyerek mikrobiyal bozulmay önleyiniz.

13. Alama programn mutlaka tatbik ediniz.