BUZAI KULÜBELER

 

Süt srcl iletmelerinde salkl buza elde edebilmek için; süt ya da et verimine uygun, yüksek genotipe sahip,

yetitirilen bölgenin iklim koullarna uyum salam analarn bulundurulmas gerekmektedir.

Dier yandan; salkl bir buzann domasnn salanmas, gebelik döneminde anann uygun bakm ve beslenmesiyle balar,

buzann doumu ile devam eder.

Yeni doan genç hayvan, vücudu için gerekli olan birçok maddeyi üretemeyecek durumdadr.

Hayvann salkl olabilmesi, hayvana salanacak barnak ve yemeleme sistemi ile önem kazanmaktadr.

Salkl ve gelecekte iletmenin ihtiyac olan hayvann yetitirilmesi; yeni doan buzalarn barnaklar temiz haval ve k görecek

ekilde olmasyla mümkün olur.

          Yeni domu buzalar, içinde bulunduklar çevre artlarna uyum salayana kadar, önemli güçlüklerle kar karyadr.

Buzalarn her türlü d etkiye açk olduu bu devrede, alnacak önlemler ve yetitirmede gösterilen özen, olas buza kayplarn en aza indirir.

 Her yl yaklak 5–6 milyon buzann doduu Türkiye’de buzalarn temiz salkl koullarda barndrld söylenemez.

1–10 Ba hayvann sald küçük iletmelerin youn olduu ülkemizde, doan buzalarn hemen hemen tamamna yakn

ergin hayvanlarla ayn ortamda barndrlyorlar. Buda buzalar için salksz koullar oluturmaktadr. Barnaklarn havasz, nemli,

bulac hastalklarn ve stres ortamnn olumasna eden olmaktadr. Buda buzalarn ölümlerine ve iletmelerin ekonomik

kayplarna neden olmaktadr.

 

Ülkemizde barndrma ekilleri;

 

• Ahr içinde; ana yannda barndrma, annesinden ayr barndrma

• Ahrn dnda kapal buza bölmesinde barndrma, buza kulübelerinde barndrma

     Modern yetitiricilikte; buza ölümlerinde, buzann içinde yaad barnak ve çevre koullarnn önemli bir etkisi ve pay bulunduu

göz önünde bulundurularak, süt emme dönemlerinde buzalar, “bireysel buza büyütme kulübeleri”nde yetitirilmektedir.

Buza kulübeleri; ucuz, basit malzemelerden (tahta, fiber-glass, beto-pan ) yaplm, bakm kolay, buza ölümlerini en aza indirecek

ekilde plânlanm, dezenfekte edilebilen kulübelerdir. Buza kulübeleri, buzalarn kalacak süre, cüsselerine göre kulübelerin;

yazn güney rüzgârlarn alacak, kn ise sert esen kuzey rüzgârlarndan korunacak ekilde boyutlandrlmaldr.

Ayrca, buza kulübelerinin yetitirilmi olduu zeminin eimli olmas, idrarn kolayca akp gitmesini salamas açsndan önemlidir.

Bunun yan sra kulübeler, buzalarn birbirleriyle temas etmelerini engellecek ekilde düzenlenmeli,Yeni doan buzalar,

doumdan 6–12 saat kadar sonra annelerinin yanndan alnp, kulübelere konulmaldr. Ancak buza kulübelerinde

hava akmnn varlnn ve zeminin slak olmamasna dikkat edilmeli, kaln bir altlk serilmelidir.

Yeni doan buzalarn kulübelere yerletirilmeden önce, AIZ SÜTÜ’nü (kolostrum) alm olmalar gerekmektedir.

Buza kulübelerinde buza büyütmede; “ahr içinde”, “anne yannda buza büyütme”dekinden farkl bir besleme uygulamaya gerek yoktur.

Buza büyütme ve beslemede dikkat edilecek balca noktalar öyle özetleyebiliriz:

• Doumdan sonra buzann yeterli az sütü almas salanmaldr.

• Kovadan süt içilirken kovalarn temizliine dikkat edilmelidir.

• Buzalara içirilen süt lk olmaldr.

• Buzalara verilen süt, buza canl arlnn %8-10’u kadar olmaldr.

• Buzalara birinci haftadan itibaren, kaliteli kuru ot ve HLVAN BUZAI BALANGIÇ YEM verilmeye balanmaldr.

Buza barndrma sistemleri, kültür rk ve melezi hayvan varln artrmay hedefleyen, bu amaçla nitelikli damzlk hayvan ithali için

her yl önemli ölçüde döviz harcayan ülkemiz için çok önemlidir.

Türkiye’de gelecein damzlklarn oluturacak olan salkl buzalarn yetitirilmesi, sürekli olarak d ülkelere ödenen dövizin

yurt içinde kalmas açsndan önem tamaktadr. Bu da buza büyütmelerinin buza kulübelerinde yaplmas ve böylece

buza ölümlerinin en aza indirilmesi ile mümkün olabilmektedir.